Denk aan je verplichtingen als vzw!

Algemene vergadering 

Met de eerste zonnestralen volgen er voor vzw’s gewoonlijk ook enkele jaarlijkse verplichtingen. Voor de vzw’s wiens boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar zal je immers ten laatste op 30/06 een algemene vergadering moeten houden (max. 6 maanden na afsluiten van het boekjaar). Deze jaarlijkse algemene vergadering telt in principe volgende drie agendapunten: goedkeuren van de jaarrekening, kwijting van de aansprakelijkheid van de bestuurders (voor handelingen die in de jaarrekening terug te vinden zijn), goedkeuring van de begroting voor het volgende boekjaar.

Daarnaast kunnen er natuurlijk ook nog andere zaken op de agenda gezet worden, bijvoorbeeld het herbenoemen van bestuurders indien hun mandaat niet automatisch verlengd wordt volgens de statuten. Hou er ook rekening mee dat er een minimumtermijn van 8 dagen geldt voor het sturen van de uitnodigingen voor de algemene vergadering; afhankelijk van wat er bepaald is in de statuten kan dit nog langer zijn.

Na het goedkeuren van de jaarrekening door de algemene vergadering moet deze ook binnen de maand ‘neergelegd’ worden bij de griffie van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de vereniging gevestigd is. Aangezien jaarrekeningen niet gepubliceerd worden in het staatsblad (in tegenstelling tot bijvoorbeeld een statutenwijziging of wijziging in de bestuurders van een vzw) is het neerleggen van de jaarrekening bij de griffie volledig gratis.

Let op! Het niet neerleggen van je jaarrekening kan tot gevolg hebben dat de rechtbank de ontbinding van je vzw kan uitspreken of dat je als bestuurder sneller persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden!

Aangifte Rechtspersonenbelasting

Elke vzw dient ook elk jaar zijn rechtspersonenbelasting in orde te brengen. De rechtspersonenbelasting is een belasting op bepaalde inkomsten van vzw’s. Het gaat hier om bepaalde onroerende, roerende en diverse inkomsten. Winst wordt in de rechtspersonenbelasting niet belast. Het aangifteformulier geeft duidelijk aan over welke inkomsten het gaat. Indien de vzw geen zulke inkomsten heeft, vul je overal “nihil” in. Meer info vind je hier.

De exacte data voor het indienen liggen nog niet vast, maar vermoedelijk zal de deadline voor de papieren aangifte rond 21 augustus liggen en voor een elektronische aangifte via Biztax heb je hoogst waarschijnlijk nog tijd tot in oktober. Normaal krijg je voor die tijd nog een brief met het aanslagformulier op het adres van de maatschappelijke zetel van je vzw, maar ook als je geen brief krijgt, ben je verplicht dit zelf aan te vragen bij de FOD Financiën.

Let op! Het niet (tijdig) in orde brengen van je aangifte voor de rechtspersonenbelasting kan aanleiding geven tot administratieve boetes van €625 of meer.