Drempelverlaging aan de deur, niet op het podium

Onderwijsinstelling: Vrije Universiteit Brussel
Studierichting: Agogische wetenschappen, optie Culturele Agogiek
Promotor: Prof. Katia Segers
Student: Lieselot Mattheus

Omschrijving

Van bij zijn aantreden als Vlaams minister van cultuur in 1999 heeft Bert Anciaux de aandacht voor cultuurparticipatie ingeschreven als beleidsprioriteit binnen het Vlaamse cultuurbeleid. Deze thesis bestaat uit twee grote delen. In een eerste, theoretisch gedeelte wordt de vraag naar het belang en de legitimiteit van de aandacht voor cultuurparticipatie vanuit de overheid gesteld. Binnen het tweede, praktische gedeelte wordt getoetst naar de wenselijkheid, de haalbaarheid en de toepasbaarheid van deze beleidsprioriteit binnen de Vlaamse muzieksector. Vanuit het theoretische onderzoek binnen het eerste deel zal blijken dat cultuur een belangrijke voorwaarde is voor de individuele ontplooiing en de autonomie van individuen en dat ze daarnaast ook bevorderlijk werkt voor de sociale cohesie. Uit onderzoek blijkt echter dat mensen met verschillende drempels te maken hebben die de kans om te kunnen deelnemen belemmeren. Daarom lijkt het ons van essentieel belang dat de overheid hier voor zichzelf een belangrijke taak in weggelegd ziet. De voorbije jaren heeft minister Anciaux dan ook verschillende stappen in deze richting gezet en heeft hij de gehele cultuursector aangemoedigd om mee te werken aan deze cultuurparticipatie. Binnen deze thesis geven we dan ook een duidelijke omschrijving van de verschillende fases binnen het participatiebeleid van de huidige cultuurminister. Vervolgens voerden we in het tweede gedeelte van deze thesis een onderzoek naar de wenselijkheid, de haalbaarheid en de toepasbaarheid van zijn participatiedoelstelling binnen de muzieksector. Daaruit zal blijken dat het voor de organisaties niet steeds gemakkelijk is om hieraan te werken. Muziekorganisaties vinden het wel wenselijk dat de minister aandacht hecht aan cultuurparticipatie en willen hier ook aan meewerken, mits ze hun eigen kwalitatieve programmering kunnen behouden. Vandaar de titel van deze thesis ‘Drempelverlaging aan de deur, niet op het podium’. De haalbaarheid en de toepasbaarheid blijft in de praktijk vaak moeilijk.

Op het vlak van haalbaarheid ontbreekt het de organisaties aan de nodige middelen, goede samenwerkingsverbanden en kan de vraag gesteld worden in hoeverre culturele organisaties met sociaal werk moeten bezig zijn. Op het vlak van de toepasbaarheid ontbreekt het de organisaties vaak aan duidelijke criteria over het wat en het hoe van de participatiedoelstelling. In een sluitstuk van deze thesis werden deze conclusies voorgelegd aan een aantal spelers van het beleid en werden mogelijk aanbevelingen naar de toekomst geformuleerd.

Lieselot Mattheus

  Drempelverlaging aan de deur, niet op het podium