Gebruiksvoorwaarden

Over deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de websites poppunt.be, vi.be en onze subsites, waaronder stoemplive.be, muzikantendag.be, playandproduce.be en lokalehelden.be hierna genoemd “de website”.

De website is eigendom van en worden beheerd door poppunt vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bloemenstraat 32 en ondernemingsnummer 474.500.442.

Door op de website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, de website op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken of aan wedstrijden deel te nemen, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden, en zijn van toepassing op alle internetinitiatieven van Poppunt, inclusief maar niet beperkt tot de nieuwsbrief.

Wij behouden ons het recht bepalingen uit deze algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval zullen deze voorwaarden van toepassing worden vanaf het ogenblik van publicatie.

Indien één of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of slechts gedeeltelijk afdwingbaar zouden blijken, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

Informatie op de website

De informatie die wij zelf op de website plaatsen, is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Niettemin wordt de informatie geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

De informatie die verspreid wordt via banners, buttons, skyscrapers, html-pagina’s, flash, foto’s, video’s, blogposts of andere media die aangeleverd worden door derde partijen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Poppunt. Poppunt onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie / beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via onze website gevraagde diensten geven in geen geval recht op enige compensatie. Poppunt is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Poppunt behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Poppunt kan niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook die veroorzaakt werd door een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of onderaannemers van Poppunt, bedrieglijke vervalsing van gegevens na onrechtmatige binnendringing in de website.

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Poppunt heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Poppunt houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

U kan op uw eigen website een hyperlink leggen naar de homepage van Poppunt. U kan eveneens een deeplink leggen naar specifieke inhoud van onze website.

Persoonsgegevens

Poppunt respecteert de bepalingen van de Wet op de privacy van 08/12/1992 en de Wet op de elektronische handel van 11/03/2003 bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Voor de modaliteiten hiervan verwijzen wij naar onze privacy policy.

Intellectuele eigendom

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, inhoud en structuur van de databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Poppunt of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Poppunt de op, of via deze website aangeboden informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten. Hoe dan ook is elk handeling gelimiteerd tot het gebruik voor privé-doeleinden.

Bovendien verbindt u zich er toe:

 • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
 • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
 • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
 • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaandelijk toestemming aan Poppunt te vragen, behalve indien daarom expliciet verzocht werd door de ontvanger.

Poppunt wenst de intellectuele eigendomsrechten van de content op haar websites te respecteren. Wij sloten dienaangaande een akkoord met de beheersvennootschap voor auteursrechten SABAM.

Daarnaast gelden volgende regels:

 • Indien u materiaal (audio, audiovisueel, foto’s, teksten, …) op onze website post, draagt u de exclusieve verantwoordelijkheid voor het bekomen van alle nodige toestemmingen van de rechthebbenden (van auteursrecht, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten), ook bij het gebruik van materiaal onder een open, flexibel auteursrecht (bv. materiaal onder Creative Commons licentie).
 • Het behoort tot uw exclusieve verantwoordelijkheid voorafgaand contact op te nemen met iedereen die meegewerkt heeft aan de opname of het werk dat u op de website wil plaatsen (personen die meegewerkt hebben aan het werk of de opname, de personen die werden afgebeeld en de partijen die na creatie rechten hebben verkregen (platenfirma, uitgever, …).
 • In elk geval garandeert u – onverminderd ons kaderakkoord met SABAM – aan Poppunt een gratis en ongestoord gebruik van alle werken en opnamen die u op onze site post en zal u Poppunt vrijwaren voor elke aanspraak ter zake.
 • Aarzel niet ons voorafgaand te contacteren als u vragen heeft over de rechten op inzendingen.
 • Indien u van oordeel bent dat uw rechten geschonden worden door materiaal dat op onze websites werd gepost, kan u deze mogelijk inbreuken rapporteren via info@poppunt.be. Wij verbinden ons ertoe uw bezwaar prioritair te onderzoeken en indien nodig het materiaal te verwijderen.

Verantwoordelijkheid

U, of indien minderjarig, uw ouders of wettelijke voogd, zijn verantwoordelijk voor alle handelingen die u stelt op onze website.

Poppunt tracht uw materiaal en informatie zo veel mogelijk voorafgaand te onderzoeken. Poppunt behoudt zich het recht voor het gebruik van deze website en alle posts en uploads te weigeren, te verwijderen en indien nodig, u er de toegang toe te ontzeggen.

U garandeert dat alle informatie die u ons verleent correct en actueel is en blijft en zal ons terzake vrijwaren voor alle vorderingen en aanspraken van derden.

Poppunt kan u vragen om uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke instanties doorgegeven worden als ze onderzoek voeren naar ongeoorloofd gedrag in het kader van het gebruik van onze website.

Geschillen en toepasselijk recht

Huidige voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Bij eventuele betwisting zijn enkel de rechtbanken van het Arrondissement Brussel bevoegd.

Privacy

Respect voor de privacywet van 8 december 1992

Poppunt verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998), inzake de bescherming van het privéleven te respecteren aangaande de behandeling en verwerking van persoonsgegevens (de ‘privacywet’). Dit engagement komen we na voor al onze websites (poppunt.be, vi.be en onze subsites, waaronder stoemplive.be, muzikantendag.be, playandproduce.be en lokalehelden.be).

Deze wet verstaat onder “persoonsgegevens” iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De privacywet is toegankelijk via de website privacycommission.be.

Methode voor de verzameling van de gegevens die u betreffen

De gegevens die u betreffen worden verzameld en behandeld op basis van (a) een inschrijving op onze nieuwsbrief (b) de aanmaak van een account op poppunt.be of vi.be (c) de gegevens die op vi.be-profielpagina’s worden ingevoerd of (d) het deelnemen aan wedstrijden van Poppunt.

Het geheel van de diensten van Poppunt waarvan u kan gebruik maken, worden hierna “onze diensten” genoemd.

Uw gegevens die Poppunt verzamelt op basis van onze diensten worden door u op vrijwillige basis aan ons meegedeeld. U wordt dus op geen enkele wijze verplicht om de gegevens te verstrekken.

Kinderen onder de 14 jaar die wensen gebruik maken van onze diensten, dienen dit te doen onder het toezicht van minstens één van hun ouders. Poppunt is niet aansprakelijk indien kinderen onder de 14 jaar gebruik maken van onze diensten zonder het vereiste ouderlijk toezicht.

Verzending van formulier

In het kader van het aanwenden van onze diensten, kan u worden uitgenodigd om een (digitaal) formulier in te vullen waarvan bepaalde velden noodzakelijk zijn om de dienst te kunnen uitvoeren, en waarvan andere velden optioneel zijn.

De optionele velden zijn enkel bedoeld om ons toe te laten u snel te contacteren en/of om die inlichtingen te bekomen die relevant zijn in het kader van een optimale uitvoering van onze diensten. Of zijn er op gericht om u toe te laten meer informatie te verstrekken over uzelf of uw activiteit in het kader van promotie van uzelf.

Cookies

Het is mogelijk dat wij tijdens uw gebruik van onze diensten een “cookie” hanteren. Een cookie is een klein bestand verzonden door een internetserver, dat zich registreert op de harde schijf van uw computer. Een cookie behoudt het spoor van de website die werd bezocht en bevat een bepaald aantal inlichtingen omtrent dit bezoek.

Wij maken soms gebruik van cookies om bepaalde voorkeursinstellingen te registreren en om statistieken over het verkeer op onze website te genereren. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen in deze cookies.

Deze cookies worden geregistreerd op uw harde schrijf, behalve indien u hiertegen bezwaar heeft. Het is mogelijk om geïnformeerd te worden over de verzending van deze cookie en u kan er zich tegen verzetten door uw webbrowser in die zin te configureren. Het uitschakelen van cookies moet je voor elke computer die je gebruikt afzonderlijk doen. Ook als je meerdere browsers gebruikt op dezelfde machine moet je dat per browser instellen. Bekijk de uitleg om cookies uit te zetten voor de meeste gebruikte browsers.

Doeleinden

De gegevens die u betreffen kunnen door ons slechts verzameld en verwerkt voor één van volgende doeleinden:

 • Voor de inschrijving, uitnodiging en deelname aan onze diensten
 • Voor onderzoeks- en statistische doeleinden
 • Voor marketing doeleinden

Verzamelde inlichtingen

De inlichtingen die verzameld worden zijn, naargelang het doeleinde, de volgende:

 • De persoonsgegevens en andere gegevens die het toelaten uw identiteit vast te stellen en u te contacteren.
 • Gegevens die relevant zijn bij het bereiken van de doeleinden zoals hierboven vermeld. De gegevens die verzameld worden in de vragenlijst worden op een geaggregeerd niveau verwerkt.

Daarnaast zal de databank ook alle informatie bevatten die u zelf heeft ingevoerd bij de aanmaak van een of meerdere profielen in het kader van de promotie van uw activiteiten.

Recht tot toegang en recht tot verbetering

U bent voortdurend in de mogelijkheid om de staat van uw persoonsgegevens na te gaan indien u ons hieromtrent een e-mail (via info@poppunt.be) of een schrijven op onderstaand adres overmaakt.

Wij delen u deze staat zo spoedig mogelijk mee, nadat wij uw identiteit hebben gecontroleerd.

In geval van een vergissing, onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot uw persoonsgegevens of die van uw kinderen, kan u ons uiteraard verzoeken om deze inlichtingen te verbeteren of aan te passen.

Indien u van oordeel bent dat onze diensten de regelgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens niet respecteren, kan u ons hieromtrent contacteren via de coördinaten onderaan deze pagina.

Toestemming en verwijdering

Door het gebruik van onze diensten verklaart u expliciet akkoord te gaan met het privacybeleid van Poppunt en met de behandeling en de verzameling van de gegevens die u betreffen in overeenstemming met deze privacystatement.

Indien u wenst dat de persoonsgegevens die u of uw minderjarige kinderen betreffen worden verwijderd uit ons gegevensbestand, volstaat het dat u ons per e-mail of per post contacteert, dit op basis van de coördinaten die verder zijn vermeld. Wij verbinden ons ertoe om zo spoedig mogelijk over te gaan tot deze verwijdering, behalve uiteraard voor die gegevens die krachtens de wet of overeenkomst dienen te worden bijgehouden.

Wij herinneren u er aan dat u zich kan inschrijven op een bijzondere lijst indien u niet meer van onze diensten gebruik wenst te maken.

Bij het gebruik van onze diensten wordt u altijd in de mogelijkheid gesteld om de betrokken dienst niet meer aangeboden te krijgen.

Eigendom en overdracht aan derden

Alle gegevens die door middel van onze diensten verzameld worden zijn de volledige eigendom van Poppunt en zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat in deze privacystatement.

De verzamelde gegevens worden enkel aan derden overgemaakt in de vorm van abstracte profielen opgesteld op basis van de gegevens bekomen van een aantal personen. Op geen enkel ogenblik worden er aan derden profielgegevens van inpiduele personen overgemaakt die slechts die onderscheiden inpiduele personen betreffen.

Zonder uw toestemming worden uw persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden, dit met uitzondering van de beheerder van de server die onze diensten mogelijk maakt. Aan deze beheerder is gevraagd om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om deze persoonsgegevens met de grootste voorzichtigheid op te slaan en te verwerken, op zodanige wijze dat deze persoonsgegevens niet op een onrechtmatige wijze in kennis worden gesteld van derden.

Veiligheid

Poppunt verbindt zich ertoe om alle inspanningen noodzakelijk om uw persoonsgegevens te beschermen te leveren, dit teneinde te vermijden dat zij worden vervormd, aangetast of medegedeeld aan niet-toegelaten derden.

De databanken waarin uw gegevens opgenomen worden zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang van derden.

Diversen

Deze privacystatement bestaat onverminderd het recht van Poppunt om ten aanzien van bepaalde gebruikers van onze diensten, op basis van een overeenkomst, de wet, een reglement, enz. meer verdergaande handelingen uit te voeren.

Op huidige privacyregeling is Belgisch recht van toepassing.

Contact

Poppunt vzw
Adres maatschappelijke zetel: Bloemenstraat 32, 1000 Brussel
t +32 2 504 99 00 – f +32 2 504 99 09
info@poppunt.be – poppunt.be