Reglement

Artikel 1

Poppunt vzw reikt sinds 2006 de Popthesisprijs uit. Deze prijs wordt toegekend aan het beste eindwerk, de beste thesis, scriptie, bachelor- of masterproef met een aan popmuziek en/of popmuziekcultuur gerelateerd onderwerp. Deelname staat open voor elke student aan een Vlaamse hogeschool of universiteit.

Artikel 2

De inzending dient

 • een oorspronkelijk, nog niet gepubliceerd en zelfstandig uitgevoerd werk te zijn, gemaakt aan een Vlaamse hogeschool of universiteit.
 • over een aan popmuziek en/of popmuziekcultuur gerelateerd onderwerp te handelen.
 • in het Nederlands of Engels te zijn opgemaakt.
 • een afstudeerproject te zijn aan het einde van een studieloopbaan. Tussentijdse werken (bv. universitaire bachelorscripties) komen niet in aanmerking.
 • voorafgegaan te zijn van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier.
 • uiterlijk om 23:59:59 op de dag waarop de inschrijvingstermijn verloopt, ingediend te zijn via het e-mailadres popthesisprijs@poppunt.be .

Artikel 3

 • De vorm van de inzending is van ondergeschikt belang. Een goede radio- of audiovisuele documentaire, een degelijk onderbouwde en uitgewerkte website of applicatie, … komt op dezelfde manier in aanmerking als een louter geschreven eindwerk.
 • Bij de beoordeling wordt o.a. rekening gehouden met de omkadering of theoretische achtergrond, de vraagstelling, de gehanteerde werkwijze/methodologie, de geformuleerde conclusies of aanbevelingen, de persoonlijke reflectie en de relevantie voor het brede (pop)muziekveld.

Artikel 4

 • De directie van Poppunt vzw benoemt een onafhankelijke jury die over de uitreiking beslist.
 • De beslissing geschiedt bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de jury.

Artikel 5

De winnaar van de Popthesisprijs ontvangt € 500 (master) of € 250 (bachelor).

Artikel 6

 • Ingezonden scripties kunnen, mits toestemming van de auteur, worden opgenomen in de informatieverstrekking die door Poppunt vzw wordt verwezenlijkt. De scripties worden in elk geval opgenomen in de online bibliotheek op poppunt.be. Wil je dit niet, geef ons dan een seintje via popthesisprijs@poppunt.be .
 • Poppunt vzw verwerft het recht de ingezonden thesissen te gebruiken voor interne en externe publicaties met vermelding van bron, mits toestemming van de auteur en de onderwijsinstelling. Het auteursrecht wordt niet overgedragen aan Poppunt.
 • De inzender vrijwaart Poppunt vzw voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten.

Artikel 7

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de juryvoorzitter van de Popthesisprijs.